Jak poderwać fantastyczną dziewczynę?

Jedna z naj­trud­niej­szych filo­zo­ficz­nych pytań posta­wio­nych kie­dy­kol­wiek przez ludz­kość. Pozna­nie jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi dla wielu face­tów byłoby bar­dziej war­to­ściowe, niż odkry­cie tajem­nicy kamie­nia filo­zo­ficz­nego, czy pozna­nie loka­li­za­cji bursz­ty­no­wej kom­naty, choć tak samo nieosiągalne.

Z tej oka­zji ostat­nio TVN Style posta­no­wił stwo­rzyć pro­gram „Mistrzo­wie pod­rywu” gdzie grupa piw­ni­cza­nych prze­gry­wów pod okiem samo­zwań­czego mistrza uwo­dze­nia będzie sta­rała się zła­mać klą­twę swo­jego dzie­wic­twa, więc sprawa jest strasz­nie poważna. Jed­nak nie warto poświę­cać im czasu, gdyż wśród wielu roż­nych wad, nie wie­dzą oni najważniejszego.

Jeżeli więc wio­senne out­fity dam­skiej czę­ści spo­łe­czeń­stwa w zna­czą­cym stop­niu zaj­mują Twoją uwagę, a prze­glą­da­jąc tin­dera zaci­skasz palce w fotel, wbi­ja­jąc w niego swoje szpony z zawi­ści, że Ty nie ma takich dziew­czyn, doko­nu­jąc jed­no­cze­śnie szyb­kiej wery­fi­ka­cji na pod­sta­wie stop­nia roz­ne­gli­żo­wa­nia i powta­rza­jąc w myślach man­trę „ktoś to prze­cież musi ruchać, czemu więc nie ja?”, to ten wpis jest dla Ciebie.

Tytuł tego wpisu brzmi jak pode­rwać fan­ta­styczną dziew­czynę, a nie jak skło­nić do seksu atrak­cyjną dziew­czynę. W momen­cie gdy uświa­do­misz sobie ist­nie­jącą róż­nicę, gra­tu­luję. Wła­śnie wyko­na­łeś pierw­szy krok w dobrym kierunku.

Seksy

Nie żebym miał coś prze­ciwko, czy uwa­żał to za coś złego. Wręcz prze­ciw­nie, zazwy­czaj jest to natu­ralna kon­se­kwen­cja pode­rwa­nia fan­ta­stycz­nej dziew­czyny i w ramach wery­fi­ka­cji powinno do tego dojść szyb­ciej, niż póź­niej, a już na pewno przed ślu­bem. Może też się oka­zać, że doj­dzie do zbli­że­nia, jed­nak poważ­nej zna­jo­mo­ści z tego nie będzie. I to też jest spoko, jeśli powstała mię­dzy wami cho­ciaż więź sympatii.

Jed­nak seks nie powi­nien być celem samym w sobie, a poprze­dza­jące do spo­tka­nie udręką w któ­rej per­ma­nent­nie sta­rasz się trzy­mać nerwy na wodzy, aby z iry­ta­cji nie zro­bić cze­goś głu­piego, jed­no­cze­śnie myśląc jak ją zacią­gnąć do łóżka.

Jasne, mając te 16 lat patrzy­łem zupeł­nie ina­czej, a takie słowa uznał­bym za bluź­nier­stwo. Nawet zda­rzyło mi się wtedy prze­czy­tać książki o pod­ry­wie, pisane w podob­nym tonie co wypo­wie­dzi wyżej wspo­mnia­nego mistrza pod­rywu. Szybko jed­nak uświa­do­mi­łem sobie, że nie tędy droga, a te wiara w te wypo­ciny są tym samym, czym słu­cha­nie Comy, dłu­gie włosy u faceta, przej­mo­wa­nie się opi­nią innych, czy sika­nie w pieluchę.

Rze­czami z któ­rych powinno się jak naj­szyb­ciej wyro­snąć. Oczy­wi­ście nie zawsze jest to takie łatwe, zależy od wielu czyn­ni­ków i cza­sem mogą minąć lata zanim nam się to uda, dla­tego służę pomocą.

To w końcu jak?

Przejdźmy w końcu do tematu wpisu i odpo­wie­dzi na pyta­nie jak pode­rwać fan­ta­styczną dziew­czynę. Jak roz­po­cząć roz­mowę, jakie tematy poru­szać, jak zro­bić na niej dobre wra­że­nie, jak odczy­tać sygnały, jak eska­lo­wać, jak popro­wa­dzić zna­jo­mość, jakie zasto­so­wać sztuczki?

Odpo­wiedź jest pro­sta — żadne. Żeby jed­nak roz­sze­rzyć ją na wszyst­kie poprzed­nie pyta­nia napi­szę, że trzeba po pro­stu być sobą. Poznać dziew­czynę, która polubi nas takimi jakimi jeste­śmy. A jak jesz­cze zadziała to w drugą stronę, to gra­tu­luję. Pode­rwa­li­ście fan­ta­styczną dziewczynę.

Jeżeli uwa­żasz, że będąc Tobą nie jest moż­liwe pode­rwać takiej dziew­czyny, jaką byś chciał, możesz mieć rację. Tak już jest na świe­cie, że miłość jest ważna, ale ludzie nie­chęt­nie wcho­dzą w meza­lians. Nie ma jed­nak w tym przy­padku łatwego, czy szyb­kiego roz­wią­za­nia, trzeba pra­co­wać nad sobą. Zrób porzą­dek w sza­fie, zaplom­buj zęby, zacznij jeść owsiankę i gim­na­sty­ko­wać się co rano, regu­larne żywie­nie, pięć posił­ków dzien­nie, wyznacz sobie kilka celów w życiu, a przede wszyst­kim zrób wszystko, aby być szczę­śli­wym sam ze sobą.

Bo tylko w samot­no­ści można osią­gnąć nir­wanę.


Ps. Oczy­wi­ście ist­nieje kilka sposobów/zwyczajów/sztuczek, nawet nie wiem sam jak to nazwać, które polep­szają nasze rela­cje z ludźmi, czy czy­nią je głęb­szymi. Nie będę jed­nak o nich pisał z dwóch pro­stych powodów.

Po pierw­sze primo zde­cy­do­waną więk­szość z nich można zasto­so­wać w odnie­sie­niu do każ­dej rela­cji mię­dzy­ludz­kiej, więc może­cie sobie wykon­cy­po­wać co lubi­cie w swo­ich rela­cjach ze znajomymi/rodziną i wpro­wa­dzić w życie.

Po dru­gie dokładna ana­liza i opis tych zja­wisk, nie­za­leż­nie jak­bym pró­bo­wał to zro­bić, brzmi bar­dzo cynicz­nie i pozba­wia je cał­ko­wi­cie duszy i głębi.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.