Jak wstać rano?

Pewni ludzie mają pro­blem z alko­ho­lem. Inni z nar­ko­ty­kami, poten­cją, a jesz­cze inni z wcze­snym wsta­wa­niem. Ja mam pro­blem ze wszyst­kimi tylko z ostat­nim. Straszny pro­blem, także wiem o czym piszę.

jak wstać rano?

Photo cre­dit: eflon / Foter / CC BY

Mówimy tutaj o poważ­nej sytu­acji. Godzina wcze­sno­po­ranna, za oknem zimno, a w miesz­ka­niu zimno. I my w tym wszyst­kim musimy pod­jąć drugą naj­bar­dziej kon­tro­wer­syjną decy­zję tego dnia — decy­zję by wstać, by opu­ścić cie­pły azyl zawi­nię­tej koł­dry, bez­pieczni od wszyst­kich pod­łóż­ko­wych potwo­rów. Prze­cież ledwo głowę do poduszki przy­ło­ży­łem, a tu już trzeba się zry­wać. No to poni­żej 5 punk­tów, które odpo­wie­dzą na pyta­nie — jak wstać rano?

1. Ustaw dużo alarmów

Nastaw ich dużo, dzwo­nią­cych co kilka minut. Drzemkę można łatwo wyłą­czyć cał­kiem i się zapo­mnieć. Szcze­gól­nie, że na smart­pho­nach nasta­wić kilka budzi­ków to żaden pro­blem. Śmiesz­nie jakby ktoś miał 4 ana­lo­gowe budziki przy łóżku, każdy inny.

2. Prze­staw zega­rek 5 minut do przodu

Genialne zagra­nie. Przy­datne pod­czas całego dnia, zmniej­sza praw­do­po­do­bień­stwo, że spóź­nimy się na pociąg czy auto­bus. Co prawda wiemy, że zega­rek jest prze­sta­wiony, ale i tak pod­świa­do­mość zrobi swoje. Wystar­czy że spoj­rzymy w cyfry i to nas zmobilizuje.

3. Wybierz odpo­wied­nią melodię

Kie­dyś była uni­wer­salna melo­dia budzika i każdy jej nie­na­wi­dził. Teraz możemy obrzy­dzić sobie dowolną pio­senkę. Pro­po­nuję jed­nak nie iść w stronę main­stre­amu, tylko zasto­so­wać tak­tykę kami­ka­dze. Usta­wić coś, czego nie można zdzier­żyć, szcze­gól­nie rano. Może być pio­senka wojenna ara­bów, motyw z nie do wiary, hyc o pod­łogę, czy soczy­ste kurwy. Wtedy trzeba wstać.

4. Odłóż budzik daleko

Mini­malna jest odle­głość, która unie­moż­li­wia uchwy­ce­nie go bez wyj­ścia z łóżka. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu albo wsta­jemy, albo słu­chamy jak długo będzie dzwo­nił, zanim sam przej­dzie w drzemkę. W celu zwięk­szo­nej sku­tecz­no­ści należy tele­fon wło­żyć do miski. Metalowej.

Uwaga na błąd począt­ku­ją­cego: wra­ca­jąc pod koł­drę po wyłą­czo­nej drzemce, nie zabie­ramy tele­fonu ze sobą do łóżka, tylko zosta­wiamy tam gdzie był.

5. Wyko­rzy­staj budzik biologiczny

Szklanka wody na dobra­noc i ran­kiem pełen pęcherz mobi­li­zuje nas do pośpiesz­nego opusz­cze­nia łóżka, w celach nie­ubła­ga­nej fizjo­lo­gii. Dodat­kowo szklanka wody przed snem jest zdrowa i można ją wypić po umy­ciu zębów.


Jak piszę te słowa jest ponie­dzia­łek wie­czór i nie mogę się docze­kać piątku, kiedy wyłą­czę budzik na parę dni.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.

 • ;)

  poranna mastur­ba­cja ide­al­nie pobu­dzi roz­bu­dzi i poprawi nastrój 🙂 pozdrawiam 🙂

 • Nat

  A ten zega­rek to chyba 5 minut do przodu? 😉

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzislaw.in

   Tak jasne, już poprawiłem 🙂

   • http://sanzo.pl/ Mate­usz Sanzo Cichosz

    ja to na budzić mia­łem SoaD — Wake up ;> idealne!