Otaczaj się odpowiednimi ludźmi

Bo każdy jest sumą osób które odzna­czyły się w naszym życiu, plus indy­wi­du­alny pier­wia­stek. Dobierz je mądrze.

Życie jak puzzle

Zaczy­namy życie z jed­nym malut­kim kawa­łecz­kiem. W miarę pozna­wa­nia ludzi i świata dosta­jemy kolejne kawałki, z któ­rych możemy budo­wać swoją oso­bo­wość, dokła­da­jąc je do naszego obrazka, lub odrzu­ca­jąc. W zależ­no­ści od tego, jakimi oso­bami się ota­czamy, możemy dostać brzeg obrazka, który będzie nas ogra­ni­czał, lub wewnętrzny puz­zel z dobrze zary­so­wa­nym wzo­rem, wska­zu­jący nam drogę rozwoju.

W przy­padku dzieci nie działa to tak wybiór­czo — wtedy wszyst­kie puzle są auto­ma­tycz­nie dokła­dane. Jeżeli dziecko zabu­duje sobie całą ramkę rasi­zmem, homo­fo­bią, bądź innymi ide­olo­gicz­nymi prze­ka­zami, bar­dzo trudno będzie mu póź­niej wyrwać się poza ramy.

Zresztą puz­zel w logo bloga jest zamie­rzo­nym zabie­giem. Sta­ram się prze­ka­zać Tobie swoje podej­ście do życia, moty­wu­jąc Cię i mając pozy­tywny wpływ na Twoje życie. Chciał­bym, żeby ten blog był ele­men­tem ukła­danki Two­jego życia.

Selek­cja nienaturalna

Czy kie­dy­kol­wiek spo­tka­li­ście się z nega­tywną reak­cją, po podzie­le­niu się swo­imi pla­nami, marze­niami? Że to nie ma sensu, że się do tego nie nada­jesz, że nie uda Ci się, że jesteś na to za stary? War­to­ściowi ludzie tak mówią.

Nawet gdy nikt psy­chicz­nie nie sabo­tuje naszych pla­nów, musimy się zmie­rzyć z leni­stwem, bra­kiem czasu, chęci, wiary we wła­sne siły i podob­nymi wymów­kami. Każdą z nich możesz prze­zwy­cię­żyć w bar­dzo pro­sty spo­sób — ota­cza­jąć się war­to­ścio­wymi ludźmi. Nie można ocze­ki­wać wspię­cia się na wyżyny swo­ich moż­li­wo­ści, spę­dza­jąc wolne chwile w gro­nie zna­jo­mych, któ­rych aspi­ra­cje koń­czą się na wypi­ciu pół litra na twarz.

Zosta­jesz spro­wa­dzony do poziomu niż­szego niż twoje ambi­cje. Niedopuszczalne.

War­to­ściowi ludzie

Mia­łem to szczę­ście, że spo­tka­łem odpo­wied­nie osoby na swo­jej dro­dze życia. Wszystko zaczęło się od tak bar­dzo spo­łecz­nie znie­na­wi­dzo­nej mate­ma­tyki, a dokład­niej jej nauczy­cieli. Posze­rzy­łem swoje hory­zonty, dowie­dzia­łem się z autop­sji, że naj­waż­niej­sza jest regu­larna ciężka praca i wytrwałość.

Aktu­al­nie posta­no­wi­łem roz­wi­jam się w kie­runku oko­ło­blo­go­wym. Jest tam mnó­stwo war­to­ścio­wych osób (część z nich mia­łem już oka­zję poznać na Blo­go­wi­gi­lii), oraz miej­sca na kolejne ele­menty. Zawsze można mie­rzyć wyżej, dalej, moc­niej. Sky is the limit, tudzież the ceiling can’t hold us.

Jedno pyta­nie

Teraz zamknij oczy i odpo­wiedz sobie na jedno pyta­nie. Zaje­bi­ście ważne pytanie.

Czy pozna­łem w swoim życiu osobę, która swoją pasją, zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem wpły­nęła pozy­tyw­nie na kształ­to­wa­nie się mojej oso­bo­wo­ści? Czy jest ktoś, dzięki komu jestem dziś inną, lep­szą osobą?

Naj­wyż­szy czas kogoś znaleźć.

Zdję­cia: pla­sti­cre­vo­lver / Foter / CC BY-SA, wene­deux / Foter / CC BY-NC-SA

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.