Jak otworzyć piwo zębami

Jedna z naj­bar­dziej cenio­nych umie­jęt­no­ści survi­va­lo­wych. Dziś i ty możesz posiąść tajemną wie­dzę, jak otwo­rzyć piwo zębami.Każdy para­jący się naucza­niem innych ludzi, powi­nien wie­dzieć o tym, że wie­dzę naj­le­piej się prze­ka­zuje, gdy jest ona poprze­dzona inte­re­su­jącą histo­rią na jej temat. Jako przy­kład może tu posłu­żyć sta­ty­styka i histo­ria o tym jak za jej pomocą można osza­co­wać ilość pro­du­ko­wa­nych przez III rze­szę czoł­gów KLIK. Z tego powodu ja rów­nież na początku opo­wiem pewną histo­rię, ale nie będzie ona taka banalna.

Począ­tek

W mro­kach dzie­jów tak odle­głych, jak początki kre­owa­nia się naszej pla­nety atmos­fera skła­dała się z pro­stych związ­ków che­micz­nych. Kró­lo­wały tam czą­steczki dwu­tlenku węgla, metanu, amo­niaku i wody. Wszystko to wysta­wione na dzia­ła­nie pro­mieni sło­necz­nych, nie­ustan­nie zasi­lane ich ener­gią, pod wpły­wem któ­rych zaczęły się roz­pa­dać. I łączyć ze sobą w nowych konfiguracjach.

Dokład­niej mówiąc zaczęły two­rzyć ami­no­kwasy, które gro­ma­dziły się w wodzie i powoli łączyły ze sobą two­rząc struk­tury biał­ko­po­dobne. Pożywka, tak zwany pier­wotny bulion, ide­alne warunki do wzro­stu orga­ni­zmów, któ­rych jesz­cze wtedy nie było.

Przy­pad­kowa mutacja

Do początku zaist­nie­nia życia musia­łaby wyda­rzyć się tylko jedna rzecz. Jedna maleńka, malu­teńka czą­steczka. Ze zdol­no­ścią powie­la­nia się. Muta­cja jed­nej czą­steczki pod­czas sta­łego pro­cesu roz­padu i powsta­wa­nia pożywki. Wydaje się nie­moż­liwe, a jed­nak. Dla­tego też może­cie dzi­siaj to czy­tać. Na zaist­nie­nie tego ewe­ne­mentu potrzeba było miliar­dów lat, przy prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­nym cza­sie wytwo­rzyła się taka cząsteczka.

I zaczęła się powie­lać, na początku deli­kat­nie, nie­śmiało, powoli, by zaraz roz­prze­strze­nić się na całe dostępne zasoby pożywki. W nie­dłu­gim cza­sie zabra­kło surow­ców do swo­bod­nej repli­ka­cji. Roz­po­częła się walka.

Maszyny prze­trwa­nia

Zaczęła się walka o zasoby. Czą­steczki wykształ­ciły wokół sie­bie błonę two­rząc pierw­sze komórki. A one już robiły to co każdy w życiu. Ata­ko­wały inne komórki, bro­niły się przed nimi, łączyły w sku­pi­ska, grupy. Następ­nie komórki zaczęły przy­bie­rać kon­kretne role i funk­cje w struk­tu­rze całego zlepka komó­rek, zaczęły się two­rzyć pierw­sze organizmy.

Począt­kowo mikro­sko­pijne, oparte na pro­stych reak­cjach che­micz­nych, z cza­sem, któ­rego było im dosta­tek, zaczęły się roz­wi­jać, powięk­szać, sta­wać coraz bar­dziej zło­żone, aby wresz­cie wyjść z oce­anu i opa­no­wać lądy. A teraz prze­skoczmy sobie odro­binę w histo­rii świata:

Co odróż­nia nas od zwierząt

Znaj­du­jemy się teraz na Ziemi jakieś 5 mln lat temu. dino­zaury dawno wymarły, a przy­roda jest bujna i nie­znisz­czona ręką czło­wieka. Nawet nie do końca czło­wieka, istota która tam żyje mogłaby zostać nazwana czło­wie­kiem tylko przez ogrom­nej dozy opty­mi­stę. Ślepca. Jest to austra­lo­phi­te­cus, niby wypro­sto­wana postawa, niby poru­sza się na dwóch nogach, ale to jesz­cze nie człowiek.

Pro­wa­dził nie­zbyt wyszu­kany styl życia, w obrę­bie gro­mady, utrzy­my­wał się ze zbie­rac­twa i myśli­stwa, uży­wał pro­stych narzę­dzi z kamie­nia łupa­nego. Czy masz już może pomysł co chcę przekazać?

NIE OTWIERAJ PIWA ZĘBAMI.

Po co? Już 5 milio­nów lat temu zaczęto uży­wać narzę­dzi, chcesz porzu­cić taką wspa­niałą tra­dy­cję, zysku­jąc w zamian dziury w uzę­bie­niu i wąt­pliwy sza­cu­nek gimnazjalistów?

Czyli osta­tecz­nie jak otwo­rzyć piwo zębami powiedz­cie — Wcale!

Źró­dło zdję­cia: Chris_J / Foter / Cre­ative Com­mons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Gene­ric (CC BY-NC-ND 2.0)
Oraz: Jarod Car­ru­thers / Foter / Cre­ative Com­mons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Gene­ric (CC BY-NC-ND 2.0)

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.

  • w8chocolate

    Ty pran­sk­te­rze