Postanowienia noworoczne

Od jutra możemy zabrać się za swoje życie od nowa. Zmie­nić się, czer­pać wię­cej szczę­ścia, wpro­wa­dzić zmiany, ulep­szyć. Tak samo, jak każ­dego innego dnia.

postanowienia noworoczne

Dzień świra

Posta­no­wie­nia nowo­roczne, czy też sze­rzej zakro­jona chęć zmiany swo­jego życia pod wpły­wem daty 1 stycz­nia (tylko nie­wiele lepiej niż w przy­padku śmierci słyn­nej osoby), koja­rzy mi się z dniem świra. Bo wie­cie, Adaś musi żyć według zegarka. Wszyst­kie zaję­cia stara się roz­po­czy­nać o peł­nych godzi­nach, a w naj­gor­szym przy­padku o wpół. W taki spo­sób czeka na odpo­wiedni czas, lub prze­sta­wia deli­kat­nie zegarek.

Przy­pa­deg?

To że rok trwa tyle ile trwa i Nowy Rok wypada jutro jest dzie­łem przy­padku, na który wpływ ma cały wachlarz czyn­ni­ków. Od samych war­to­ści sta­łych fizycz­nych, poprzez masę, odle­głość od Słońca, pro­mień Ziemi, obec­ność księ­życa i inne para­me­try, które mogły zostać zmie­nione poprzez okres ist­nie­nia naszej pla­nety, koń­cząc na cza­sie i rodzaju wpro­wa­dzo­nego kalen­da­rza jak i jego reformacji.

Nawyki

Każdy chciałby coś zmie­nić w życiu. Nauczyć się obcego języka, zrzu­cić parę kg, roz­bu­do­wać mię­śnie klatki pier­sio­wej, prze­czy­tać grę o tron, czy cho­ciażby pisać bloga. I cze­kają z tym na oka­zję, na formę, na sprzęt, na sprzy­ja­jącą pogodę czy bio­rytm. To tak nie działa, jak chcesz coś robić, to po pro­stu zaczy­nasz to robić. Skup się na naj­waż­niej­szej rze­czy, fun­da­men­cie i pod­sta­wie — czyli dzia­ła­niu. Cała reszta przyj­dzie z czasem.

Ogar­nię­cie jest nawy­kiem, a nie jed­no­ra­zową decy­zją. Roz­po­czyna się teraz i trwa zawsze. Reali­zuj plany, a nie posta­no­wie­nia i pamię­taj — nie ma co cze­kać na Nowy Rok, ani na cokol­wiek innego.


Skoro już piszę w Syl­we­stra, to chciał­bym życzyć czy­tel­ni­kom wszyst­kiego dobrego w 2015 roku i szam­pań­skiej zabawy dziś. Ja się na pewno będę dobrze bawił, czeka mnie syl­we­ster z kotem.

Z Che­shire.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.