Regulamin

Czyli tro­chę o zasa­dach panu­ją­cych na blogu.

unique-home-interior-design1

Rzućmy okiem na zdję­cie znaj­du­jące się powy­żej. Jakie jest twoje pierw­sze wra­że­nie na temat tego miej­sca? Ja wiem, że czuł­bym się tam bar­dzo dobrze. Tak też mam zamiar czuć się na moim blogu, dla­tego posta­no­wi­łem napi­sać parę słów o zasa­dach jakie tu panują.

REGULAMIN

1. Wystrze­gamy się wul­ga­ry­zmów. W języku pisa­nym o wiele łatwiej to robić, co świad­czy też o pozio­mie autora. Oczy­wi­ście cza­sem trzeba rzu­cić jakąś soczy­stą kurwą, czy innym sło­wem, jed­nak rób­cie to z umia­rem i w kon­tek­ście. Jak już pisze­cie, to nie cen­zu­ruj­cie, nie krop­kuj­cie, ani nie rób­cie żad­nych dziw­nych ope­ra­cji. Widzia­łem w życiu gor­sze rze­czy, jakoś to przeżyję.

2. Żad­nego hejtu, cze­pial­stwa, spamu, cham­stwa, pro­stac­twa i innych stan­dar­do­wych cech, które pręż­nie roz­wi­jają się w ano­ni­mo­wym śro­do­wi­sku. Nie ma sensu pisać takich rze­czy, stra­cisz cenne 5 sekund ze swo­jego żało­snego życia, a ja się wcale nie przejmę, wręcz uśmiechnę usu­wa­jąc twój wpis/banując cię.

3. Nie lin­kuj cham­sko swo­jego bloga/strony. Jak chcesz like4like, czy inne tego rodzaju aktyw­no­ści poszu­kaj chęt­nych wśród swo­ich rówie­śni­ków w gimnazjum.

4. Zanim sko­men­tu­jesz zapo­znaj się z tre­ścią. Możesz się też z kimś skonsultować.