Sekretne życie Waltera Mitty

Sekretne życie Wal­tera Mitty ogląd­ną­łem głów­nie z powodu pla­ka­tów. Są wyśmie­nite, więc posta­no­wi­łem zary­zy­ko­wać i nie poża­ło­wa­łem. Mamy pro­ste, mini­ma­li­styczne kom­po­zy­cje, intry­gu­jące, baśniowe i kom­plet­nie nie znaj­dują swo­jego odzwier­cie­dle­nia w fil­mie, ale genial­nie oddają jego kli­mat. Rzućmy w takim razie na pla­katy, jakimi rekla­mo­wano film Sekretne życie Wal­tera Mitty:

Stan­dar­dowy scenariusz

Jeżeli cho­dzi o samą histo­rię, to bez rewe­la­cji. Stan­dar­dowa opo­wieść o życiu sza­rego czło­wieka, o podą­ża­niu za marze­niem, prze­ży­wa­niu przy­gód i odna­le­zie­niu miło­ści. Dokład­nie taka, jakie lubimy oglą­dać okra­szona rewe­la­cyj­nym kli­ma­tem. Począt­kowo wyobra­że­nia boha­tera wpro­wa­dzają nas w baśniowy kli­mat, by w dal­szej czę­ści filmu boha­ter prze­ży­wał podobne przy­gody! Udało się to zre­ali­zo­wać, dzięki nie­praw­do­po­dob­nie dobrym sce­nom i cie­ka­wym uję­ciom, A do tego sce­ne­rie! Gren­lan­dia i Islan­dia są prze­piękne, a tutaj mamy oka­zję podzi­wiać je w peł­nej krasie.

Nie­sa­mo­wite efekty

Dodat­kowo muzyka. Jak są dobre sceny, to jesz­cze trzeba muzykę umieć dobrać. I tutaj rów­nież twórcy spi­sali się bar­dzo dobrze. A główna pio­senka Space Oddity, Davida Bowie cho­dzi po gło­wie już od kilku dni. Prze­cież ona jest genialna, taki old­school, a ja tego nie zna­łem. No to teraz nad­ra­biam słu­cha­jąc w kółko. Zresztą na YT jest kom­pi­la­cja scen z filmu, a w tle ta nuta.

No i jak na desce śmiga! Zjazd long­bo­ar­dem to jest jedna z rze­czy, które będę musiał zro­bić. I czemu tak w ogóle ja nie mam desko­rolki? A kick­flipa faj­nie by było umieć, w końcu jestem z poko­le­nia Tony­ego Hawka. A kupię sobie i się nauczę. Aku­rat lato przy­szło, a potem będzie mi łatwiej śmi­gać na long­bo­ar­dzie. Czyli mamy rów­nież ele­ment moty­wu­jący w fil­mie. Naprawdę dobrze się bawi­łem oglą­da­jąc sekretne życie Wal­tera Mitty, pole­cam każdemu.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.