Share week 2015

Kolejna edy­cja akcji Share week mają­cej na celu roz­pro­mo­wa­nie, a także pole­ce­nie wszem i wobec dobrych tre­ści inter­ne­to­wych. Przed­sta­wiam wam 2 blo­gerki i jed­nego youtu­bera, z któ­rych twór­czo­ścią jestem na bieżąco.

Ania Kania z bloga Blue Kan­ga­roo

Anię mia­łem przy­jem­ność poznać na blo­go­wi­gi­lii i tam też dowie­dzia­łem się o jej blogu. Naj­więk­sze wra­że­nie wywarły na mnie wpisy doty­czące nauki i stu­diów. Ania zawsze jest zor­ga­ni­zo­wana, ma plan, meto­dykę opra­co­waną. W porów­na­niu do tego jak wyglą­dało to w moim przy­padku, to jest to pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Liczy­łem na swój inte­lekt, bystrość i pew­ność sie­bie, bo w innych dzie­dzi­nach bywało nie­upo­rząd­ko­wa­nie. Jej blog był jedną z moich inspi­ra­cji, do nauki hisz­pań­skiego w tram­waju.

Jakub Dem Dem­ski z Dem­landu

Dema znam już od bar­dzo, bar­dzo dawna. Przy­pad­kiem tra­fi­łem w inter­ne­cie na genialny komiks LOSUX #gim­by­nie­znajo i zain­te­re­so­wa­łem się innymi pol­skimi rysow­ni­kami. Dem był jed­nym z nich. Absur­dalny humor i nie­mal cał­ko­wita igno­ran­cja strony gra­ficz­nej urze­kła mnie nie­zmier­nie. Od tam­tego czasu sporo minęło, teraz autor pro­wa­dzi wydaw­nic­two sprze­da­jąc swoje komiksy, a do tego cał­kiem sporo udziela się na YT. Pole­cam serdecznie.

Hania Sywula z bloga hania.es

Osoba o znacz­nie krót­szym stażu blo­go­wym, a zdo­łała sobie zaskar­bić serca wielu czy­tel­ni­ków. Rów­nież mie­li­śmy oka­zje się poznać na blo­go­wi­gi­lii i wra­że­nie moje są jak naj­bar­dziej pozy­tywny. Patrząc na nią, moja decy­zje o pisa­niu pamięt­nika na stu­diach zamiast bloga rośnie w ran­kingu naj­gor­szych decy­zji życia. Bar­dzo czę­sto aktu­ali­zo­wany blog, z nie­zbyt dłu­gimi, ale moc­nymi i obna­ża­ją­cymi temat wpi­sami, poru­sza­ją­cymi sze­rokę tema­tykę, którą zapew­nia przy­jem­ność nauki na stu­diach technicznych.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.

  • http://blue-kangaroo.pl/ Ania Kania

    Pięk­nie dzię­kuję. 🙂 Faj­nie, że zde­cy­do­wa­łeś się na wyko­rzy­sta­nie czasu w tram­waju. Mój chło­pak na pierw­szym roku spę­dził mie­siąc w auto­bu­sach. Masa­kra! Ale można na tym skorzystać.:)

  • http://www.hania.es Hania Sywula

    O, jak mi miło! 🙂 Piona Zdzisław!