Sleepoholic

Łukasz Rostow­ski wystę­pu­jący pod pseu­do­ni­mem L.U.C. jest jed­nym z naj­lep­szych pol­skich arty­stów. Sprawdź­cie jego krążek.

L.U.C. jest jedną z postaci które mnie inspi­rują — magi­ster nauk praw­nych, który zre­zy­gno­wał z kariery i zajął się tym co kocha — two­rze­niem muzyki. Swoje uczu­cia doty­czące tego trud­nego wyboru prze­ka­zuje m.in. w utwo­rze Wro­me­ta­mor­foza. Stara się poprzez swoją muzykę prze­ka­zać podej­ście do życia, z któ­rym sta­ram się utoż­sa­miać. Oczy­wi­ście wszystko okra­szone wspa­nia­łymi pod­kła­dami muzycz­nymi i genial­nymi tekstami.

Dla­tego też gdy dowie­dzia­łem się, że wydał płytę z muzyką do chil­lo­utu sygno­waną swoim nazwi­skiem (pseu­do­nim zosta­wia dla pro­duk­cji hip-hopowych) byłem pod­eks­cy­to­wany. Nie zawio­dłem się, płyta jest fan­ta­styczna. A co lep­sze autor umie­ścił cały album Sle­epo­ho­lic na youtube, więc każdy może korzy­stać z dobro­dziejstw tej płyty.

Ja sobie zamó­wi­łem krą­żek, zamiast opa­ko­wa­nia znaj­duje się w małej poduszeczce.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.