Szputnyik Vintage Shop

Jeśli szu­kasz uży­wa­nej sukni ślub­nej, albo inte­re­suje Cię maska Vadera, to jest miej­sce dla Cie­bie. A jeśli nie i tak znaj­dziesz coś dla siebie.

Ale to jest dobry sklep! Zna­la­złem infor­ma­cję o nim w prze­wod­niku tury­stycz­nym, radziecka myśl tech­niczna w nazwie nastro­iła mnie pozy­tyw­nie. Mam sen­ty­ment do takich rze­czy. Do tego bar­dzo zachę­ca­jący opis Szput­nyik shop — fashion from past, style from future, vin­tage, retro, second hand.

Począt­kowo nie­śmiało pod­cho­dzi­łem do sklepu, widząc powoli zbli­ża­jący się znak zwal­nia­łem  coraz bar­dziej. Co zastanę w środku, jaki jest prze­krój klien­tów, czy mam się czego oba­wiać? Uchy­lam deli­kat­nie drzwi, witają mnie kojące dźwięki Sys­tem of a Down i moim oczom uka­zuje się nastę­pu­jący widok.

Szputnyik

Na razie wszystko wygląda zwy­czaj­nie, jedy­nie Salva­dor przy­gląda się świ­dru­ją­cym wzrokiem

Przyj­rzyjmy się bar­dziej ubra­niom. Oprócz stan­dar­do­wych koszu­lek z zespo­łami, arty­stami, wytar­ga­nych jean­sów i wszyst­kich innych atry­bu­tów mło­dego pun­kowca, można zauwa­żyć kilka nie­co­dzien­nych wzo­rów. Pomy­słów mieli sporo i nie­jed­no­krot­nie zasko­czyli mnie. Takiego asor­ty­mentu się nie spo­dzie­wa­łem, acz­kol­wiek ja w tym wpi­sie pozo­stanę dość monotematyczny.

Nikogo nie trzeba prze­ko­ny­wać, że koty są naj­faj­niej­szymi zwie­rzę­tami. W sta­ro­żyt­nym Egip­cie cie­szyły się opi­nią boskich zwie­rząt, a aktu­al­nie pod­bi­jają inter­net. Są mięk­kie, miłe, mru­czą, a do tego cechują się niezależnością.

Szputnyik

Kocury część I

Szputnyik

Kocury część II

Koszulki na każdy rodzaj nastroju. Gdy już minęło pod­eks­cy­to­wa­nie i pierw­sze prze­rzu­ce­nie tej garstki męskich ciu­chów mogłem na spo­koj­nie roz­gląd­nąć się po wnę­trzu. Dopiero teraz zaczą­łem dostrze­gać detale, które prócz asor­ty­mentu, budują atmos­ferę tego miejsca.

Szputnyik

Sowiec­kie radyjko, słu­chał­bym, Old­scho­olowa maszyna, pisał­bym. Mane­kin z nama­lo­waną dziarą i różo­wymi wło­sami, prze­szedł­bym obojętnie.

Szputnyik

For­get the rules, if it makes you happy wear it. Wyj­muję maskę Vadera ze skrzyni i lecę w miasto.

Szputnyik

Nie mogło rów­nież zabrak­nąć dodatków.

Naj­wyż­sza pora zoba­czyć co mają do zaofe­ro­wa­nia na pierw­szym pię­trze sklepu. Schody skrzy­pią, ściany całe poobwie­szane aktu­al­nym asor­ty­men­tem, wcho­dzę do góry. Pierw­szy rzu­cił mi się w oczy ulu­biony przed­miot chło­paka towa­rzy­szą­cego swo­jej wybrance na zaku­pach — fotel. Znaj­duje się tam rów­nież tro­chę butów, po jed­nym z pary, a także sporo ubrań. Po chwili przy­cho­dzi olśnie­nie, tutaj jest część secondhandowa.

Szputnyik

Fotel nie jest na sprze­daż :<

Szputnyik

Butów było znacz­nie więcej

Szputnyik

W róż­nych kształ­tach i fasonach

Szputnyik

Rów­nież buty skrzata

Szputnyik

Suk­nia ślubna wspo­mniana na początku. Za cia­sna w bio­drach i za luźna w piersiach.

Szputnyik

Kupno mun­duru nie pod­pada pod jakiś paragraf?

Szputnyik

Wyglą­dasz dobrze! Lep­szej zachęty w przy­mie­rzalni nie mogli wymy­ślić, zrób zdję­cie i wrzuć na instagram!

Wię­cej zdjęć dostęp­nych na ich Insta­gra­mie. A ja muszę w tym cza­sie zmaj­stro­wać dla sie­bie taką naklejkę na lusterko.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.