Posty z tagami: autostop

Chorwacja Autostopem #6 — Powrót

Wszystko się koń­czy, prę­dzej czy póź­niej. Jest to natu­ralna kolej rze­czy, jed­nak nie zauwa­żamy tego, dopóki rze­czy­wi­stość nie zwe­ry­fi­kuje naszej wizji świata. Krze­słem w twarz.

Chorwacja Autostopem #4 — Żarcie

O co można zapy­tać się osobę wra­ca­jącą z obcego kraju? Naj­cie­kaw­sze są infor­ma­cje doty­czące jedze­nia, picia, tudzież innych hedo­ni­stycz­nych zacho­wań. Wszak czło­wiek to zwierzę.

Chorwacja Autostopem #1 — Start!

Dosta­łem tydzień wol­nego w korpo, także wypa­da­łoby prze­żyć jakąś przy­godę życia. Wybór padł na podróż auto­sto­pem na Chorwację.

Jak dojechać do Budapesztu?

Że do Buda­pesztu warto przy­je­chać nikogo nie muszę prze­ko­ny­wać, wszak sta­ram się to czy­nić cały czas. Zresztą wystar­czy spoj­rzeć na zdję­cie powyżej.