Posty z tagami: blog

Dlaczego warto prowadzić bloga?

Ist­nieje mnó­stwo powo­dów, nie będę was jed­nak do tego nama­wiał przed­sta­wia­jąc korzy­ści. Opo­wiem za to o jed­nej trau­ma­tycz­nej sytu­acji która mnie spo­tkała, a z powodu pro­wa­dze­nia bloga nie zdru­zgo­tała mojego życia.

Share week 2015

Kolejna edy­cja akcji Share week mają­cej na celu roz­pro­mo­wa­nie, a także pole­ce­nie wszem i wobec dobrych tre­ści inter­ne­to­wych. Przed­sta­wiam wam 2 blo­gerki i jed­nego youtu­bera, z któ­rych twór­czo­ścią jestem na bieżąco.

Rocznica

–Rok już pro­wa­dzisz tego bloga. I co z tego masz? –Jak to co? Rocznicę.

Blogowigilia 2014

Przyj­ście na tą imprezę wią­zało się z cał­kiem spo­rym wysił­kiem. Musia­łem poświę­cić dużą ilość czasu na dojazd, no i oczy­wi­ście jesz­cze go opła­cić. Acz­kol­wiek w życiu są rze­czy, które opłaca się zro­bić i takie, które warto zro­bić. Blo­go­wi­gi­lia zali­cza się…

Zimowe wyzwanie fotograficzne

Jed­nym z głów­nych powo­dów zało­że­nia bloga było pod­szko­le­nie umie­jęt­no­ści foto­gra­ficz­nych. A raczej ich odkry­cie. Czas zamie­nić plany w czyny.

#blogdaychallange

Znowu wyda­rze­nia losowe prze­ry­wają mi dokoń­cze­nie cyklu wyjaz­do­wego. Tym razem #blog­day­chal­lange akcja zachę­ca­jąca dzie­le­niem się lin­kami do inte­re­su­ją­cych blogów.