Posty z tagami: couchsurfing

Róbmy razem internety

Nie gwa­ran­tuję, że zbu­du­jemu pomnik trwal­szy od spiżu, ani nawet od tych mniej trwa­łych ze Sta­li­nem, ale nasz wysi­łek nie pój­dzie na marne. Znajdą się osoby, które to docenią.

Couchsurfing — nie boisz się, że Cię okradną?

Dziś poru­szymy stan­dar­dowe pyta­nie, które zadaje mi każdy dowia­du­jąc się o couch­sur­fingu. Nie spy­tać się o to musi być wyzwa­niem porów­ny­wal­nym z nie­spy­ta­niem się bliź­nia­ków, czy czują mię­dzy sobą tele­pa­tyczną więź, albo czy uda­wały sie­bie nawza­jem. Odpo­wiem więc tutaj, a…

Couchsurfing — jak napisać dobry request?

Naj­lep­sze prak­tyki, które pozwolą zwięk­szyć twoją szansę, na prze­no­co­wa­nie. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­nie udało mi się je wyse­lek­cjo­no­wać i teraz dzielę się z wami na blogu.

Couchsurfing czyli Kanapowi surferzy

Uwiel­biam język pol­ski, jego zawi­ło­ści i mean­dry, jed­nak cza­sem zda­rza się sytu­acja, gdy tłu­ma­czymy obcy zwrot i brzmi on zaska­ku­jąco śmiesz­nie, Tak wygląda sprawa z couchsurfingiem.