Posty z tagami: dalekowzroczność

Data ważności marzeń

A gdyby tak móc wszyst­kie nasze plany i marze­nia trzy­mać na półce i każde z nich miało by infor­ma­cję „speł­nić do”, ina­czej się prze­ter­mi­nują. Jak wpły­nę­łoby to na nasze życie?

Zmiany są dobre. Oby.

Jeżeli już odwa­żymy się na nową nie­wia­domą, zamiast sta­rej biedy, zazwy­czaj wycho­dzimy na tym dobrze. Mam nadzieję, że i w moim przy­padku tak będzie, bo sporo się pozmieniało.

Najlepsza długoterminowa inwestycja

Czasy są nie­spo­kojne, dobrze byłoby się zasta­no­wić nad jakimś zabez­pie­cze­niem wła­snej przy­szło­ści. No ale jaka inwe­sty­cja jest najlepsza?

Eksperyment Mischela

Czyli prze­pro­wa­dza­nie eks­pe­ry­men­tów na dzie­ciach, aby zoba­czyć co wspól­nego mają ze sobą cukierki i dalekowzroczność.

Jaki jest świat, każdy widzi.

Żyjemy w naprawdę nie­złym świe­cie. Dajmy się jed­nak na chwilę ponieść wyobraźni i wyobraźmy sobie, że tak jest gorzej. O wiele gorzej.