Posty z tagami: fantasy

Sir Terry Pratchett — Świat Dysku

Pisa­nie na temat każ­dej jego książki osobno byłoby zlek­ce­wa­że­niem war­to­ści, jaką two­rzą wszyst­kie razem, gdyż zacho­dzi tu zja­wi­sko synergii.