Posty z tagami: gotowanie

Jak używać kuchenki gazowej?

Gazow­nia jej nie­na­wi­dzi! Ta drobna sztuczka wstrzą­snęła życiem Pani Euge­nii (72 l.) rów­nie mocno, jak wybuch butli z gazem. Od teraz już nigdy nie będzie patrzeć na swoją kuchenkę tak jak kie­dyś. [lifehack][odmień swoje życie][zobacz memy][problemy pierw­szego świata]

Czy umiesz wykonywać instrukcje?

Instruk­cje towa­rzy­szą nam całe życie. Dzięki nim dowiemy się jak wcho­dzić po scho­dach, naświe­tlić kropka, obsłu­żyć odtwa­rzać VHS, być szczę­śli­wym, wyko­nać test cią­żowy, wypeł­nić kartę do gło­so­wa­nia, roz­wią­zać rów­na­nia róż­nicz­kowe zwy­czajne rzędu dru­giego, czy wygrać w życie. O ile część…

Fiskars Edge — nóż szefa kuchni.

Dobra kosa to pod­stawa w kuchni, o czym dowie­dzia­łem się jakieś kil­ka­na­ście lat za późno. Choć zawsze lepiej późno niż wcale.

Kuchnia eksperymentalna

Gdzieś obok nas ist­nieje inny świat. Obcy, odle­gły, choć znaj­duje się tuż za rogiem.