Posty z tagami: internet

Spokojnie, to tylko seks

Bo wie­cie, ludzie go upra­wiają. Czę­ściej lub rza­dziej, z bar­dziej, bądź mniej przy­pad­ko­wymi ludźmi, cza­sem z repre­zen­tan­tami innej grupy etnicz­nej, cza­sem z kimś sław­nym. I nie ma w tym nic złego.

Dla dobra dzieci

Wyobraźmy sobie, że ist­nieje w Pol­sce rodzina, która wpa­dła na genialny pomysł zamon­to­wa­nia kamer w całym domu i trans­mi­to­wa­nia swo­jego życia online. Swo­jego życia, czwórki swo­ich małych dzieci, dwóch szyn­szyli, dwóch cho­mi­ków i kilku szczu­rów. Prze­cież z tego powodu nic…

Powrót do rzeczywistości

Słowa to potężne narzę­dzie, które ma klu­czowy wpływ na nasze życie. W zależ­no­ści od ładunku emo­cjo­nal­nego i kon­struk­cji zdań można za ich pomocą zyskać czy­jąś przy­chyl­ność, znisz­czyć pew­ność sie­bie innych, dopro­wa­dzić kogoś do łez, wykpić się od man­datu, wytar­go­wać parę złotych…

Jak rozmawiać z pomocą techniczną?

Kie­dyś myśla­łem, że ist­nieją tylko dwa typy ludzi — ci któ­rzy dzwo­nią na pomoc tech­niczną, oraz ci któ­rzy śmieją się z pierw­szych. Póź­niej sam zaczą­łem pra­co­wać jako pomoc tech­niczna i teraz wiem, że ludzie dzielą się na takich, co umieją…

Róbmy razem internety

Nie gwa­ran­tuję, że zbu­du­jemu pomnik trwal­szy od spiżu, ani nawet od tych mniej trwa­łych ze Sta­li­nem, ale nasz wysi­łek nie pój­dzie na marne. Znajdą się osoby, które to docenią.

Upadek na szczyt

Krótka roz­prawa o tym jak roz­wój tech­no­lo­gii wpły­nął na moż­li­wo­ści two­rze­nia kul­tury, jak wygląda main­stream i co z tego wynika.

Mów co myślisz, ale myśl co mówisz

Nie bądź głupi. Myśl co mówisz, myśl co piszesz, myśl co pod­pi­su­jesz. Szcze­gól­nie pod wła­snym nazwi­skiem. Rów­nież w internecie.

Polaki, Biedaki, Kuźniaraki

Ktoś względ­nie sławny napi­sał w inter­ne­cie parę słów pod­cho­dzą­cych pod kate­go­rię #cebu­la­de­als? No to czas rwać wątrobę, wyłu­pić śle­pia i kąsać po łyd­kach, póki tru­chło ciepłe.

Share week 2015

Kolejna edy­cja akcji Share week mają­cej na celu roz­pro­mo­wa­nie, a także pole­ce­nie wszem i wobec dobrych tre­ści inter­ne­to­wych. Przed­sta­wiam wam 2 blo­gerki i jed­nego youtu­bera, z któ­rych twór­czo­ścią jestem na bieżąco.

Blogowigilia 2014

Przyj­ście na tą imprezę wią­zało się z cał­kiem spo­rym wysił­kiem. Musia­łem poświę­cić dużą ilość czasu na dojazd, no i oczy­wi­ście jesz­cze go opła­cić. Acz­kol­wiek w życiu są rze­czy, które opłaca się zro­bić i takie, które warto zro­bić. Blo­go­wi­gi­lia zali­cza się…

Zimowe wyzwanie fotograficzne

Jed­nym z głów­nych powo­dów zało­że­nia bloga było pod­szko­le­nie umie­jęt­no­ści foto­gra­ficz­nych. A raczej ich odkry­cie. Czas zamie­nić plany w czyny.

Ze śmiercią im do twarzy

Dzien­nie umiera około 160 tys. ludzi. Cza­sem zda­rzy się tak, że jedna z nich jest osobą sławną, tym razem była to Anna Przy­byl­ska. Wtedy dzieje się coś wyjątkowego.

Instagram jest świetny!

Genialna apli­ka­cja, z któ­rej korzy­sta zde­cy­do­wa­nie za mało osób. O co tu cho­dzi i dla­czego mogłoby mi się to spodo­bać? Zdję­ciowy pamięt­nik sza­lo­nej nasto­latki można by pomy­śleć. Sytu­acja tak wyglą­dała w prze­szło­ści. Wraz z roz­wo­jem social mediów, jak i łatwiejszym…