Posty z tagami: komputer

5 programów ułatwiających życie

Czyli co warto zain­sta­lo­wać na kom­pu­te­rze, pomi­ja­jąc oczy­wi­ste narzę­dzie typu prze­glą­darka, odtwa­rzacz video, czyt­nik PDF, edy­tor tek­stu, Skype, pasjans, itp. No to jedziemy: Ever­note Pro­gram do two­rze­nia nota­tek i prze­cho­wy­wa­nia ich w chmu­rze. Syn­chro­ni­zuje się z tele­fo­nem, table­tem, można otwierać…