Posty z tagami: marzenia

Czy poświęcisz nogę w zamian za smoka?

Oglą­da­łem kie­dyś bajeczkę „Jak wytre­so­wać smoka”. Główny boha­ter zaprzy­jaź­nia się ze smo­kiem, który jest przed­sta­wi­cie­lem znie­na­wi­dzo­nego przez wikin­gów gatunku. W ramach przy­gód ratuje swoją wyspę przed ogrom­nych smo­kiem i przy­czy­nia się do oswo­je­nia gatunku, jed­nak nie bez obra­żeń — traci…

Gdy spełniają się marzenia

Nie­które marze­nia są ogromne, ich reali­za­cja może zająć całe życie, a cel jest wznio­sły. Innym razem będzie to drob­nostka nie­zro­zu­miała dla nikogo innego, czę­sto rów­nież dla nas samych. Wystar­czy drobny impuls, zasły­szane opo­wieść, prze­czy­tane zda­nie i po nas. W odmętach…

Data ważności marzeń

A gdyby tak móc wszyst­kie nasze plany i marze­nia trzy­mać na półce i każde z nich miało by infor­ma­cję „speł­nić do”, ina­czej się prze­ter­mi­nują. Jak wpły­nę­łoby to na nasze życie?

List do siebie z przyszłości

„Cześć, a może dzień dobry? Nigdy nie pisa­łem sam do sie­bie i nie wiem jak zacząć. Dla­tego po pro­stu opi­szę jaki jestem, co jest dla mnie ważne, o czym marzę, jaki chce być…

Przecież ty jesteś na to za stary!

Czy zda­rzyło wam się kie­dyś usły­szeć „jesteś na to za stary” i przez to zre­zy­gno­wać ze swo­ich pla­nów? Jeśli tak, to ten tekst jest dedy­ko­wany dla Ciebie.

Sekretne życie Waltera Mitty

Sekretne życie Wal­tera Mitty ogląd­ną­łem głów­nie z powodu pla­ka­tów. Są wyśmie­nite, więc posta­no­wi­łem zary­zy­ko­wać i nie poża­ło­wa­łem. Mamy pro­ste, mini­ma­li­styczne kom­po­zy­cje, intry­gu­jące, baśniowe i kom­plet­nie nie znaj­dują swo­jego odzwier­cie­dle­nia w fil­mie, ale genial­nie oddają jego klimat.

Świat jest taki, jakim go widzisz.

Wszystko zależy od tego, jak na niego patrzysz. Przez różowe oku­lary, jak różowa pan­tera, czy może dla cie­bie jest on szary nawet przez różowe okulary?