Posty z tagami: miłość

Człowiek sam sobie wilkiem

Koja­rzy­cie taką sytu­ację, w którą ktoś dzieli się z wami opi­nią, opi­nię któ­rej w ogóle nie podzie­la­cie, a wy posta­na­wia­cie nie wypro­wa­dzać jej z błędu? I nie cho­dzi wcale o to, że się boicie swo­ich osą­dów, po pro­stu cza­sem nie…

Krótka opowieść o miłości

Moja książka, którą wyma­rzy­łem sobie napi­sać, ma być ponad­cza­so­wym dzie­łem o miło­ści, na miarę Romea i Julii, Fore­sta i Jenny, Mło­dego Wer­tera i kanar­ko­wej kami­zelki. Wypada więc tro­chę poćwi­czyć, a że aku­rat mam histo­rię do opo­wie­dze­nia, to naskro­bię parę słów…

Jak na nowo rozpalić ogień w związku

–Zerwa­łam z Miś­kiem. To miał być stan­dar­dowy, spo­kojny wtor­kowy wie­czór. nic nie zapo­wia­dało kata­strofy. Prócz tak oczy­wi­stej kata­strofy, jak czas ocze­ki­wa­nia do piątku, który to wyda­wał się odle­glej­szy, niż nasze czasy dla dino­zau­rów. Nie spo­dzie­wa­łem się żad­nych kom­pli­ka­cji. Tele­fon od Andżeli…

Moment w którym związek się kończy

Początki mogą być różne, lecz każdy zwią­zek koń­czy się dokład­nie w tym samym momen­cie. Oczy­wi­ście po tej chwili może­cie się jesz­cze spo­ty­kać, może­cie mieć nadzieję, może­cie wie­rzyć, że jesz­cze wszystko się ułoży, ba może­cie nawet nigdy się nie roz­stać. Jed­nak wyrok…