Posty z tagami: narkotyki

Ayahuasca

Ayahu­asca — zmie­nia­jące Twoją istotę duchowe prze­ży­cie, czy cięż­kie dragi na dru­gim końcu świata?

Parę słów o KOLUMBII

Cią­gle żyję. A od pra­wie dwóch tygo­dni jestem w Kolum­bii, która jest naj­bar­dziej zło­żo­nym i róż­no­rod­nym kra­jem jaki dotych­czas widziałem.

Stop dopalaczom

W inter­ne­cie krąży fil­mik „stop dopa­la­czom” stwo­rzony przez GIS. Jak zwy­kle w przy­padku akcji spo­łecz­nych, jest on ode­rwany od rzeczywistości.