Posty z tagami: pkp

Miesięczna podróż po Włoszech — część I

Ostat­nimi czasy spraw­dza­łem jak to jest być wędrow­cem, więc spę­dzi­łem mie­siąc podró­żu­jąc po Wło­szech. Bez więk­szego doświad­cze­nia w podró­żach nie mia­łem poję­cia co może mnie spo­tkać, ani jakie poniosę koszty pod­czas podróży.

Relacja z jazdy Pendolino

Widzia­łem już Smoka Wawel­skiego, drugą linię metra,  i Jezusa w Świe­bo­dzi­nie. Czas na naj­now­szy ze skar­bów naro­do­wych — Pen­do­lino. Wkur­wi­łem się przy tym strasznie.

Jak dojechać do Budapesztu?

Że do Buda­pesztu warto przy­je­chać nikogo nie muszę prze­ko­ny­wać, wszak sta­ram się to czy­nić cały czas. Zresztą wystar­czy spoj­rzeć na zdję­cie powyżej.