Posty z tagami: pr

Zapracowali na cud

Ostat­nimi dniami cała Pol­ska żyła histo­rią wymro­żo­nego chłopca. Wszystko skoń­czyło się szczę­śli­wie, wręcz pod­ręcz­ni­kowo. Następ­nie napi­sano na ten temat arty­kuł. I to jeden z takich lep­szych, w dodatku przed­sta­wia­jący Pola­ków w pozy­tyw­nym świetle.