Posty z tagami: przygoda

Chorwacja Autostopem #1 — Start!

Dosta­łem tydzień wol­nego w korpo, także wypa­da­łoby prze­żyć jakąś przy­godę życia. Wybór padł na podróż auto­sto­pem na Chorwację.

Lego przygoda

Czy uży­cie kla­sycz­nych i legen­dar­nych kloc­ków lego w nowym fil­mie to dobry pomysł? Wyni­kiem mogło być albo wspa­niałe dzieło, albo kon­kretne gówno. Bajeczki Ani­ma­cje kom­pu­te­rowe są naj­bar­dziej wdzięczną formą kina. Pozwa­lają w dowolny spo­sób bawić się sce­na­riu­szem i o wiele…

Sekretne życie Waltera Mitty

Sekretne życie Wal­tera Mitty ogląd­ną­łem głów­nie z powodu pla­ka­tów. Są wyśmie­nite, więc posta­no­wi­łem zary­zy­ko­wać i nie poża­ło­wa­łem. Mamy pro­ste, mini­ma­li­styczne kom­po­zy­cje, intry­gu­jące, baśniowe i kom­plet­nie nie znaj­dują swo­jego odzwier­cie­dle­nia w fil­mie, ale genial­nie oddają jego klimat.