Posty z tagami: samotność

Samotność w długiej podróży

Skoń­czyły już pra­wie 3 mie­siące podróży, z czego ostat­nie 4 tygo­dnie w jed­nym miej­scu. Naj­wyż­sza pora napi­sać jak wygląda samot­ność w dłu­giej podróży, bo nie dość że coś już o tym wiem, to jesz­cze parę osób już się mnie o…