Posty z tagami: wiedza

Łacina na każdą okazję

Na sycy­lij­skiej plaży wraz z miej­sco­wymi pod­da­wa­łem się bez­tro­skiemu leni­stwu. Alle­sio czy inny Fer­nando pro­wa­dzą zupeł­nie inne życie niż sta­ty­styczny polak w ich wieku - dość sporo czasu poświę­cają na relaks. Roz­wa­żali ide­alny cykl pla­żo­wa­nie — opa­la­nie, kąpiel, bro­war, jedze­nie i…

Niewiedza, a ignorancja.

Inter­net może wyzwa­lać w ludziach naj­gor­sze zacho­wa­nia. Nie cho­dzi tu już nawet o ano­ni­mo­wość, bo od cza­sów naszej klasy wiemy, że czę­sto pod­pi­sują się pod takimi wypo­wie­dziami nazwi­skiem. Cho­ciażby słynne „No cóż, kto nigdy nie wyko­rzy­stał nie­trzeź­wej niech rzuci pierwszy…

Nie mam zdania

Te słowa prze­cho­dzą przez gar­dło trud­niej niż „nie znam angiel­skiego”, „jestem uza­leż­niony”, „pocho­dzę ze wsi”, czy „nie staje mi”. Niestety.

Jak otworzyć piwo zębami

Jedna z naj­bar­dziej cenio­nych umie­jęt­no­ści survi­va­lo­wych. Dziś i ty możesz posiąść tajemną wie­dzę, jak otwo­rzyć piwo zębami.