Posty z tagami: włochy

Miesięczna podróż po Włoszech — koszty

Pod­su­mo­wa­nie mojej podróży — ile mnie to kosz­to­wało, jak roz­ło­żyły się koszty i dla­czego. Zain­te­re­so­wa­nych prze­bie­giem podróży to zapra­szam do postów: Mie­sięczna podróż po Wło­szech część pierw­sza » Mie­sięczna podróż po Wło­szech część druga » Nie mia­łem poję­cia jakie koszty poniosę…

Miesięczna podróż po Włoszech — część II

W ramach przy­go­to­wań do wizyty na Sycy­lii odświe­ży­łem sobie zna­jo­mość ksią­żek Mario Puzo, jed­nak nic by mnie nie przy­go­to­wało na to, co tu prze­ży­łem. O ile pierw­sza część bar­dzo mi się podo­bała, to tutaj wręcz nie mogłem wyjść ze zdumienia…

Miesięczna podróż po Włoszech — część I

Ostat­nimi czasy spraw­dza­łem jak to jest być wędrow­cem, więc spę­dzi­łem mie­siąc podró­żu­jąc po Wło­szech. Bez więk­szego doświad­cze­nia w podró­żach nie mia­łem poję­cia co może mnie spo­tkać, ani jakie poniosę koszty pod­czas podróży.

Gdy spełniają się marzenia

Nie­które marze­nia są ogromne, ich reali­za­cja może zająć całe życie, a cel jest wznio­sły. Innym razem będzie to drob­nostka nie­zro­zu­miała dla nikogo innego, czę­sto rów­nież dla nas samych. Wystar­czy drobny impuls, zasły­szane opo­wieść, prze­czy­tane zda­nie i po nas. W odmętach…

Kolorowe Cinque Terre [fotorelacja]

Odwie­dzi­łem jedne z naj­bar­dziej malow­ni­czych i foto­ge­nicz­nych miej­sco­wo­ści we Wło­szech — Cinque Terre. Czy wszystko jest tam tak kolo­rowe jak domki, które widać na zdjęciach?

Włochy — chciałbym tam zamieszkać [fotorelacja]

Jesz­cze nie­wiele jest kra­jów które mia­łem oka­zję odwie­dzić, ale jeden z nich od razu przy­padł mi do gustu i to bar­dzo. Na tyle, że chęt­nie bym spró­bo­wał tam zamiesz­kać. Z kilku pro­stych powodów.

Florencja — Streetart

Jak prze­my­cić stre­etart do mia­sta, które samo w sobie jest dzie­łem sztuki, żeby go nie spro­fa­no­wać? Bar­dzo łatwo, wystar­czy użyć wyobraźni.

Florencja — Najlepsza kanapka na świecie

Gdy byłem bar­dzo mały, chcia­łem dostą­pić zaszczytu zje­dze­nia kanapki z vegetą. Nie wiem dla­czego, nie wiem skąd ten pomysł przy­szedł mi do głowy. Nie­stety rodzice fasze­ro­wali mnie kana­pecz­kami z serem, szynką, ogó­recz­kiem, pomi­do­rem i sta­ran­nie obcię­tymi skór­kami. Myśla­łem wtedy, że…

Vapiano — Pizza | Pasta | Bar

Wło­skie żar­cie jest bar­dzo smaczne, a Vapiano to jest jedno z lep­szych miejsc ser­wu­ją­cych takie spe­cjały. Mimo, że to jest sieciówka!