Posty z tagami: zdjęcia

Dlaczego warto prowadzić bloga?

Ist­nieje mnó­stwo powo­dów, nie będę was jed­nak do tego nama­wiał przed­sta­wia­jąc korzy­ści. Opo­wiem za to o jed­nej trau­ma­tycz­nej sytu­acji która mnie spo­tkała, a z powodu pro­wa­dze­nia bloga nie zdru­zgo­tała mojego życia.

Siódmy miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Spo­sób podróży uległ zmia­nie, bo nie jestem już sam. Gene­ral­nie zmie­niło to sporo rze­czy i chyba nawet napi­szę o tym następ­nym razem, ale mogli­ście sami się prze­ko­nać jak wpływa to na ilość czasu który poświę­cam na sie­dze­nie przy kom­pu­te­rze. Wybaczcie.

Starożytne miasto Majów [Tikal, Gwatemala]

Odwie­dzi­łem dru­gie z kolei ruiny mia­sta sta­ro­żyt­nych majów — Tikal. Więk­sze, ład­niej­sze, lepiej zacho­wane no i krę­cili tu gwiezdne wojny. Mam też do tego histo­rię do opowiedzenia.

Czwarty miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Quet­zal­te­nango, Guate­mala Jak sobie pomy­ślę o tym mie­ście, to to jest moja naj­więk­sza porażka pod­czas tej podróży. Sam fakt, że się tam wybra­łem, bo naprawdę nie ma tam po co jechać, pogoda jest okropna i w ogóle źle, a ja…

Pierwszy miesiąc podróży — podsumowanie fotograficzne

Minął już mie­siąc od kiedy wsia­dłem w samo­lot na Bali­cach. W tym cza­sie zdą­ży­łem noco­wać w dzie­siąt­kach miejsc, poznać setki osób, poko­nać tysiące kilo­me­trów i roz­wiać milion wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych wyjazdu. Zdą­ży­łem też prze­żyć mnó­stwo cie­ka­wych rze­czy, z czego więk­szo­ścią podzieliłem…

Kolorowe Cinque Terre [fotorelacja]

Odwie­dzi­łem jedne z naj­bar­dziej malow­ni­czych i foto­ge­nicz­nych miej­sco­wo­ści we Wło­szech — Cinque Terre. Czy wszystko jest tam tak kolo­rowe jak domki, które widać na zdjęciach?

Budapeszt w obiektywie [fotorelacja]

Skoro wrzu­cam posty ze zdję­ciami miejsc, które odwie­dzi­łem, to nie­tak­tem gdy­bym pomi­nął Buda­peszt, gdzie miesz­ka­łem dwa lata. Z tego powodu czę­sto zda­rzało mi się odkła­dać ich robie­nie na czas bli­żej nie­okre­ślony, więc post nie będzie zbyt długi. Udało mi się…

Zimowe wyzwanie fotograficzne — zdjęcia

Dziś ostatni dzień, oczy­wi­ście robię wszystko na ostat­nią chwilę. Zbiór faj­nych zdjęć, jakie udało mi się zro­bić w trak­cie wyzwa­nia fotograficznego.

Zimowe wyzwanie fotograficzne

Jed­nym z głów­nych powo­dów zało­że­nia bloga było pod­szko­le­nie umie­jęt­no­ści foto­gra­ficz­nych. A raczej ich odkry­cie. Czas zamie­nić plany w czyny.

Włochy — chciałbym tam zamieszkać [fotorelacja]

Jesz­cze nie­wiele jest kra­jów które mia­łem oka­zję odwie­dzić, ale jeden z nich od razu przy­padł mi do gustu i to bar­dzo. Na tyle, że chęt­nie bym spró­bo­wał tam zamiesz­kać. Z kilku pro­stych powodów.

Florencja — Streetart

Jak prze­my­cić stre­etart do mia­sta, które samo w sobie jest dzie­łem sztuki, żeby go nie spro­fa­no­wać? Bar­dzo łatwo, wystar­czy użyć wyobraźni.

Instagram jest świetny!

Genialna apli­ka­cja, z któ­rej korzy­sta zde­cy­do­wa­nie za mało osób. O co tu cho­dzi i dla­czego mogłoby mi się to spodo­bać? Zdję­ciowy pamięt­nik sza­lo­nej nasto­latki można by pomy­śleć. Sytu­acja tak wyglą­dała w prze­szło­ści. Wraz z roz­wo­jem social mediów, jak i łatwiejszym…