Posty z tagami: zdrowie

Jedzenie tabletek nie uczyni Cię zdrowym

Coraz wię­cej ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, nara­ża­jąc swoje zdro­wie i życie! Sprawdź jak się przed tym bro­nić! Mam nadzieję, że zabrzmia­łem tro­chę jak oszo­łom, prze­cież nie mogłem tłu­ma­czyć wszyst­kiego przed klik­nię­ciem w link. Ale wszystko po kolei. Na…

Ludzie zęby myją

Byłem ostat­nio u den­ty­sty i wyrwał mi dwa zęby. Teraz sie­dzę, cier­pię i myślę sobie o koniecz­no­ści ich mycia.

Otyłość kalectwem

Kocha­nego ciałka nigdy za wiele, a dobry gospo­darz konia trzyma pod dachem.

Owsianka to zło

Roz­ple­niło się ostat­nio grono entu­zja­stów jedze­nia tego roz­wod­nio­nego gówna. Myślą, że to faj­nie, a ja posta­no­wi­łem zdys­kre­dy­to­wać te plotki.