Vapiano — Pizza | Pasta | Bar

Wło­skie żar­cie jest bar­dzo smaczne, a Vapiano to jest jedno z lep­szych miejsc ser­wu­ją­cych takie spe­cjały. Mimo, że to jest sieciówka!

Znajduje się ona koło placu Deak Ferenc - w samym centrum miasta

Znaj­duje się ona koło placu Deak Ferenc — w samym cen­trum miasta

W Pol­sce wystę­puje tylko w War­sza­wie, dla­tego sporo osób ma prawo nie znać takiego miej­sca. Wpro­wa­dzili tutaj wspa­niały kom­pro­mis pomię­dzy jako­ścią jedze­nia a obsługą. Nie ma kel­ne­rów, któ­rzy zbie­rają od Cie­bie zamó­wie­nie, a ty sie­dzisz sobie na wyizo­lo­wa­nych sto­liku cze­ka­jąc na jego zre­ali­zo­wa­nie. W Vapiano jest zupeł­nie inaczej.

Przy wejściu dostajemy taką kartę. Jest ona ważna, na nią nabijają nam wszystko co kupimy. Jak przyprowadziłem znajomych, to jeden ją złamał, a drugi miał dwie.

Przy wej­ściu dosta­jemy taką kartę. Jest ona ważna, na nią nabi­jają nam wszystko co kupimy. Jak przy­pro­wa­dzi­łem zna­jo­mych, to jeden ją zła­mał, a drugi miał dwie.

Następnie ustawiamy się w kolejce. W porze obiadowej bywa naprawdę spora.

Następ­nie usta­wiamy się w kolejce. W porze obia­do­wej bywa naprawdę spora.

Oczy­wi­ście zanim sta­niemy w kolejce, zazna­ja­miamy się z menu. Jest ono na ścia­nach, prócz tego w for­mie ulo­tek i zawsze też można je spraw­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej. Jak przy­stało na węgier­ski stan­dard obsługi obco­kra­jow­ców w sto­licy ich kraju, gar­dzą stroną inter­ne­tową w innym języku niż węgier­ski, a w lokalu tylko w jed­nym miej­scu zna­la­złem menu po angiel­sku. I tutaj zaczyna się magia. Jak już docze­kamy się i zamó­wimy, to kucharz zacznie przy­go­to­wy­wać danie na naszych oczach. Maka­rony są tam ręcz­nie robione, wszyst­kie skład­niki w zasięgu ręki nic tylko obser­wo­wać i z nie­cier­pli­wie­nia zacie­rać ręce.

Do tego możemy sobie jeszcze wybrać rodzaj makaronu.

Wybie­ramy sobie jesz­cze rodzaj maka­ronu jaki preferujemy

Można zamówić również dania sezonowe.

Można zamó­wić rów­nież dania sezonowe

Albo pizzę. Wtedy po złożeniu zamówienia dostajemy takie urządzenie, siadamy z nim przy stole poczekać, a w momencie gdy zacznie świecić i wibrować to nasza pizza jest gotowa

Albo pizzę. Wtedy po zło­że­niu zamó­wie­nia dosta­jemy takie urzą­dze­nie, sia­damy z nim przy stole pocze­kać, a w momen­cie gdy zacznie świe­cić i wibro­wać to nasza pizza jest gotowa

Pozostaje nam już tylko znaleźć wolne miejsce do siedzenia, doprawić świeżymi ziołami, mielonym pieprzem i oliwą z oliwek, otworzyć książkę, bądź usta do znajomych i jeść. Zgadnie ktoś co wtedy czytałem?

Pozo­staje nam już tylko zna­leźć wolne miej­sce do sie­dze­nia, dopra­wić świe­żymi zio­łami, mie­lo­nym pie­przem i oliwą z oli­wek, otwo­rzyć książkę, bądź usta do zna­jo­mych i jeść. Zgad­nie ktoś co wtedy czytałem?

Przed wyjście można sobie jeszcze strugnąć jakiś deserek

Przed wyj­ściem można sobie jesz­cze stru­gnąć jakiś deserek

Miej­sce posiada zachę­ca­jącą atmos­ferę. Uroku dodają drzewka i ogromna ilość świe­żych przy­praw poroz­sta­wiana po całym lokalu. Nie czuję się też przy­tło­czony przez obec­ność kel­ne­rów pyta­ją­cych czy mi sma­kuje, bądź nie­pod­cho­dzą­cych żeby ode­brać zamó­wie­nie, czy też popeł­nia­ją­cych inne faux pas. No i naj­waż­niej­sze — smak. Jedze­nie w Vapiano jest naprawdę prze­pyszne i z tego wła­śnie powodu wra­cam tu co naj­mniej raz w tygo­dniu, żeby pod­jąć jedną z waż­niej­szych decy­zji dnia — zjeść znów feno­me­nalne Ravioli Con Carne, czy może spró­bo­wać cze­goś innego.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.